Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:823 Publicerad den 15 juni 2018Lag om ändring i vallagen (2005:837)Utfärdad den 7 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327. föreskrivs att 15 kap. 10 och 16 §§ vallagen (2005:837) ska ha följande lydelse.15 kap.10 §10 §Ett beslut genom vilket någon har förordnats till ledamot i landstings- eller kommunfullmäktige eller till ersättare gäller även om beslutet har överklagats. Om någon annan förordnats till ledamot eller ersättare med anledning av överklagandet, gäller det beslutet så snart det val eller den sammanräkning har avslutats som ledamoten eller ersättaren blivit förordnad genom.Ledamöter i Europaparlamentet tillträder sitt uppdrag då de förordnats och deras behörighet prövats av Europaparlamentet.Bestämmelserna om inhibition i 48 § förvaltningslagen (2017:900) tilllämpas inte i fråga om förordnande som avses i denna paragraf.16 §16 § Senaste lydelse 2018:28. I fråga om beslut som får överklagas enligt detta kapitel tillämpas inte 37–39 §§ förvaltningslagen (2017:900).Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMathias Säfsten(Justitiedepartementet)