Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i riksdagsordningen

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 18 § riksdagsordningen ska ha följande lydelse.

11 kap.

11 kap. 18 §

Beslut om statens budget ska fattas enligt andra-sjätte styckena, om inte riksdagen genom lag har beslutat något annat.
Statens budget för det närmast följande budgetåret beslutas i två steg.
I ett första steg fastställs genom ett enda beslut
  • 1. en beräkning av inkomsterna på statens budget,
  • 2. för varje utgiftsområde det belopp som utgiftsområdets anslag högst får uppgå till (utgiftsram),
  • 3. en beräkning av andra betalningar som påverkar statens lånebehov, och
  • 4. beslut med anledning av de budgetpolitiska mål som riksdagen har beslutat att använda.
Sedan ett beslut enligt tredje stycket har fattats fastställs i ett andra steg genom ett enda beslut för varje utgiftsområde anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.
Ändringar i statens budget beslutas genom ett enda beslut. Endast om ändringarna är mycket omfattande får beslut fattas i två steg, enligt tredje och fjärde styckena.
Lagförslag som har en tydlig anknytning till statens budget och som lämnas i eller i anslutning till en proposition om statens budget ska ingå i något av besluten i tredje-femte styckena.

SFS 2018:1210

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.
På regeringens vägnarYLVA JOHANSSONMORGAN JOHANSSON(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:100, bet. 2017/18:KU40, rskr. 2017/18:419.