Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1344 Publicerad den 2 juli 2018Förordning om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)Utfärdad den 20 juni 2018Regeringen föreskriver att 4 § internrevisionsförordningen (2006:1228) ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2007:1283. Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMagnus Bengtson(Finansdepartementet)