Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i riksdagsordningen

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

dels att 7 kap. 1 och 14 §§, 9 kap. 1 och 20 §§ och tilläggsbestämmelserna 6.13.2 och 7.15.5 ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 7 kap. 14 a § och 13 kap. 22 a §, och närmaste före 7 kap. 14 a § och 13 kap. 22 a § nya rubriker av följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 9 kap. 19 § ska lyda ”Ärenden som väcks genom dokument från EU och dokument inom ramen för det interparlamentariska samarbetet i EU”.

6 kap.

6.13.2

Utöver vad som framgår av 6.13.1 ska följande tas upp på föredragningslistan:

 • 1. val,
 • 2. propositioner, skrivelser från regeringen, framställningar och redogörelser från riksdagsorgan, motioner och EU-dokument som ska hänvisas till utskott,
 • 3. betänkanden och utlåtanden från utskott som ska bordläggas, debatteras eller avgöras och om ett utskott eller talmannen har föreslagit att ett ärende ska avgöras efter kortare tid än som avses i 11 kap. 2 § första stycket,
 • 4. beslut och information om att sammansättningen av ledamöter ändras,
 • 5. andra beslut som ska fattas av kammaren,
 • 6. meddelande om att en särskilt anordnad debatt ska äga rum,
 • 7. protokollsutdrag från utskott enligt 10 kap. 3 § tredje stycket, och
 • 8. övriga frågor i den omfattning som talmannen bestämmer.

Vidare bör ett meddelande om att ett statsråd kommer att lämna muntlig information tas upp på föredragningslistan. Om det är möjligt ska även ett yrkande om att ett lagförslag ska vila i tolv månader tas upp på föredragningslistan.

SFS 2018:1932

7 kap.

7 kap. 1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om
 • – val (2–4 §§),
 • – utskottens uppgifter och fördelningen av ärenden (5–11 §§),
 • – EU-frågor (12–14 a §§), och
 • – sammanträden (15–21 §§).

7 kap. 14 §

2 Regeringen ska underrätta EU-nämnden om frågor som ska beslutas i Europeiska unionens råd. Regeringen ska också rådgöra med nämnden om hur förhandlingarna i rådet ska föras inför besluten i rådet.
Regeringen ska rådgöra med nämnden inför möten och beslut i Europeiska rådet.

Interparlamentariskt samarbete i EU

7 kap. 14 a §

Riksdagen deltar genom utskottens och EU-nämndens ledamöter i det interparlamentariska samarbetet mellan de nationella parlamenten i Europeiska unionens medlemsstater och med Europaparlamentet.

7.15.5

Vad som yttras vid regeringens samråd med EU-nämnden ska nedtecknas i läsbar form.

SFS 2018:1932

9 kap.

9 kap. 1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om
 • – ärenden som väcks av regeringen (2–9 §§),
 • – ärenden som väcks av ledamöter (10–15 §§),
 • – ärenden som väcks av riksdagsorgan (16–19 §§),
 • – ärenden som väcks genom dokument från EU och dokument inom ramen för det interparlamentariska samarbetet i EU (20 §),
 • – information om EU (21–23 §§),
 • – andra frågor som riksdagen har att hantera (24 och 25 §§), och
 • – vissa gemensamma frågor (26 och 27 §§).

9 kap. 20 §

Talmannen får efter samråd med gruppledarna bestämma att dokument från Europeiska unionen, med undantag för förslag till rättsakter, och dokument inom ramen för det interparlamentariska samarbetet i unionen ska granskas av riksdagen.
Riksdagen ska pröva om ett utkast till en av unionens lagstiftningsakter strider mot subsidiaritetsprincipen.
Riksdagen ska godkänna eller avslå initiativ från Europeiska rådet om att bemyndiga rådet att ändra beslutsordningen på ett visst område eller i ett visst fall från enhällighet till kvalificerad majoritet eller från ett särskilt lagstiftningsförfarande till det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Riksdagen ska också godkänna eller avslå förslag från Europeiska kommissionen om att ange vilka aspekter av familjerätten som har gränsöverskridande följder och som kan bli föremål för lagstiftningsakter som antas med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

13 kap.

Delegation till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

13 kap. 22 a §

Riksdagen väljer fyra ledamöter i en delegation till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol). Delegationen väljs för riksdagens valperiod.
Delegationen ska årligen lämna en redogörelse för sin verksamhet till riksdagen.

SFS 2018:1932

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarSTEFAN LÖFVENMORGAN JOHANSSON(Justitiedepartementet)
Framst. 2017/18:RS8, bet. 2018/19:KU7, rskr. 2018/19:22.
Ändringen innebär att andra stycket tas bort.