Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i riksdagsordningen

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

dels att 13 kap. 5, 7 och 8 §§, bilaga (tilläggsbestämmelse 7.5.1) och rubriken närmast före 13 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya tilläggsbestämmelser, 13.5.1 och 13.8.1, och närmast före 13.5.1 och 13.8.1 nya rubriker av följande lydelse.

13 kap.

13 kap. 5 §

2 Riksdagen ska enligt 13 kap. 8 § regeringsformen välja en eller flera riksrevisorer.
Riksrevisorerna ska vara tre. En av riksrevisorerna ska vara riksrevisor med administrativt ansvar och svara för myndighetens administrativa ledning. Riksdagen bestämmer vem av riksrevisorerna som ska ha denna uppgift.
Om en riksrevisors uppdrag upphör i förtid får konstitutionsutskottet välja en tillförordnad riksrevisor för tiden till dess att en ordinarie riksrevisor har valts och tillträtt. Vad som i denna lag sägs om riksrevisorer gäller även en tillförordnad riksrevisor.
En riksrevisor får inte vara i konkurs, underkastad näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. En riksrevisor får inte heller inneha anställning eller uppdrag eller utöva verksamhet som kan påverka riksrevisorns självständiga ställning.
Samråd
Tilläggsbestämmelse 13.5.1
Konstitutionsutskottet ska, på eget initiativ eller på begäran av någon av riksrevisorerna, samråda med en riksrevisor om Riksrevisionens arbetsordning eller andra frågor av organisatorisk art.

13 kap. 7 §

3 Riksdagen får enligt 13 kap. 8 § regeringsformen skilja en riksrevisor från uppdraget. Begäran om detta görs av konstitutionsutskottet.
Konstitutionsutskottet får besluta om en särskild utredning av omständigheter som kan ligga till grund för att skilja en riksrevisor från uppdraget.
Om en riksrevisors uppdrag upphör i förtid, ska riksdagen snarast välja efterträdare för en ny sjuårsperiod.

Riksdagens råd för Riksrevisionen

13 kap. 8 §

Riksdagen väljer för valperioden riksdagens råd för Riksrevisionen.
Rådet består av en riksdagsledamot från varje partigrupp som avses i 3 kap. 5 §.
Riksdagen väljer bland rådets ledamöter en ordförande och en eller flera vice ordförande. Ordföranden och varje vice ordförande väljs var för sig.
Val av riksdagens råd för Riksrevisionen
Tilläggsbestämmelse 13.8.1
Konstitutionsutskottet och finansutskottet ska bereda val av riksdagens råd för Riksrevisionen.
Av det sammantagna antalet ledamöter och suppleanter i rådet ska hälften nomineras av konstitutionsutskottet bland dess ledamöter och suppleanter och den andra hälften av finansutskottet bland dess ledamöter och suppleanter.

SFS 2019:26

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.
På regeringens vägnarSTEFAN LÖFVENMIKAEL DAMBERG(Justitiedepartementet)
Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127.
Senaste lydelse 2018:1904.
Senaste lydelse 2018:1904.
Senaste lydelse 2015:382.