Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1933:28) om ändrade bestämmelser i vissa fall rörande fördelning av böter m.m.

Andel i böter, vite [eller skadestånd] eller i förbruten egendom, dess värde eller dylikt, som enligt lag eller författning skall tillfalla [åklagare,] beslagare, angivare eller upptäckare av förseelse, må ej utgå med högre belopp än, böter och annat sammanlagt, femhundra kronor, ändå att sådan begränsning eljest icke finnes stadgad.

SFS 1949:402

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1933:28

(Utkom d. 10 febr. 1933.)

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Vad i denna lag stadgas skall äga tillämpning jämväl i fall, då den tilltalade sakfällts av första domstol efter d. 30 nov. 1932 genom utslag, som ej vid lagens ikraftträdande vunnit laga kraft; skolande, där dylikt utslag varder ståndande, i denna lag meddelade föreskrifter iakttagas av myndighet, som jämlikt lag eller författning har att redovisa på grund av utslaget inflytande medel.

SFS 1949:402

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1949.