Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

1 §

Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott gäller även i fråga om gärning som begåtts utomlands.

2 §

Bestämmelserna i 36 § trafikskadelagen (1975:1410) samt bestämmelse om straff för överträdelse av föreskrift i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, körkortslagen (1998:488), körkortsförordningen (1998:980), trafikförordningen (1998:1276), lagen (2001:558) om vägtrafikregister, förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, fordonslagen (2002:574) eller fordonsförordningen (2002:925) tillämpas även i fråga om gärning varigenom någon utomlands överträtt motsvarande föreskrift som gällde på gärningsorten. SFS 2002:926

3 §

Till penningböter döms, om ansvar inte kan följa enligt 1 eller 2 §, den som i Danmark, Finland, Island eller Norge överträder där gällande föreskrift angående
 • 1. förbud mot framförande av motorfordon utan föreskriven trafikförsäkring,
 • 2. skyldighet att följa polismans anvisningar i trafiken,
 • 3. fordons hastighet,
 • 4. fordons plats på vägen under färd, fordons färdriktning, möte med eller omkörning av annat fordon, ändring av färdriktning eller passerande av järnvägskorsning,
 • 5. förkörsrätt,
 • 6. skyldighet att bereda fri väg för utryckningsfordon,
 • 7. skyldighet att följa anvisning som ges genom vägmärke, signal eller körbanemarkering,
 • 8. förbud mot parkering eller stannande av fordon,
 • 9. förbud mot användning av fordon eller särskild fordonstyp på vissa vägar,
 • 10. säkerhetsanordningar för fordon eller last,
 • 11. märkning av fordon eller last,
 • 12. fordonsbelysning och dess användning,
 • 13. fordons last eller lastförmåga eller
 • 14. fordons registrering, registreringsskyltar eller nationalitetsbeteckning.
SFS 1991:299

4 §

I den mån det påkallas för uppfyllande av Sveriges förpliktelser enligt avtal med annan främmande stat än som anges i 3 §, kan regeringen förordna att nämnda paragraf skall äga tillämpning i fråga om gärning som begås i den staten. SFS 1977:950

5 §


SFS 1971:965

Denna lag träder i kraft den 1 april 1972.

SFS 1998:981

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

SFS 2001:653

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

SFS 2002:344

Denna lag träder i kraft den 20 januari 2003

SFS 2002:926

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.