Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster

Denna lag har enligt Lag (2005:90) om ändring i brottsbalken upphört att gälla den 1 april 2005.

Angående övergångsbestämmelser, se Lag (1962:700).

Utfärdad den 4 juni 1998.

Utkom från trycket den 16 juni 1998

Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms – om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken – för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader.

För försök döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:408

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.