Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2009:73. Förarbeten2002:444 Prop. 2001/02:149, bet. 2001/02:JuU25, rskr. 2001/02:268.2003:150Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148.2004:1190Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70.2006:923Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, bet. 2005/06:LU39, rskr. 2005/06:364.2009:73Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15, Celex 32005L0060).2014:312Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253.2014:624Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:2622015:52Prop. 2013/14:254, bet. 2014/15:JuU6, rskr. 2014/15:101.2016:94Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143.2017:334Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232.2017:644Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.2018:1311Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen.Utfärdad den 30 maj 2002.Utkom från trycket den 11 juni 2002Kommentaren genomgången per 1 januari 2019Kommentaren uppdaterad per 1 oktober 2018 SFS 2018:1311 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1, 3–4 och 6 §§ lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall ska ha följande lydelse. Av Mari-Ann Roos: Sedan den 1 september 2018 innehåller lagen bestämmelser för att genomföra dels tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (CETS 2017, terrorismkonventionen), dels Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/ RIF (terrorismdirektivet). Genomförandet innebär en utvidgning av det straffbara området när det gäller finansiering av åtgärder med anknytning till terrorism.Se prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35.Lagens syfte1 §1 §Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser för genomförande avden internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism som antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 9 december 1999 (54/109),punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014),tilläggsprotokoll den 19 maj 2015 till Europarådets konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av terrorism, och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/ RIF.I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns ytterligare bestämmelser för att genomföra den internationella konventionen om bekämpande av finansiering av terrorism. De avser åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lag (2018:1311). Särskilt allvarlig brottslighet2 §2 §Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lagmord, dråp, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,sådan brottslighet som avses ia) artikel 1 i den internationella konventionen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan,b) artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärnämne,c) artikel 2 i den internationella konventionen den 15 december 1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister, ochd) artikel 2 i den internationella konventionen den 13 april 2005 för bekämpande av nukleär terrorism, samtmord, dråp, misshandel, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om sådana brott, om gärningen utförs mot sådana internationellt skyddade personer som avses i konventionen den 14 december 1973 om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personer. Lag (2017:334). Ansvar3 §3 § Till fängelse i högst två år döms den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet eller försök, förberedelse eller stämpling till sådan brottslighet, eller av en person eller en sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet.Om brott som anges i första stycket är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art.I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2018:1311). 3 a §3 a § Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för att begå eller annars medverka till brott som avses i 3–6 §§ lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år.I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2018:1311). 4 §4 § För försök till brott enligt denna lag döms det till ansvar enligt bestämmelserna i 23 kap. 1 § brottsbalken. Lag (2018:1311). 5 §5 §Ansvar enligt denna lag ska inte dömas ut om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken eller i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Lag (2016:94). Domsrätt6 §6 §Även om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken döms det för brott enligt denna lag vid svensk domstol om brottet har begåttsav en svensk medborgare, av en utlänning med hemvist i Sverige eller av en utlänning som befinner sig här i landet,till förmån för en juridisk person som är etablerad i Sverige, ellermot en av Europeiska unionens institutioner eller mot en av dess byråer eller ett av dess organ, om byrån eller organet har säte i Sverige.Första stycket gäller även om brottet i enlighet med 5 § ska bestraffas enligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap. 5 § brottsbalken. Lag (2018:1311). Förverkande7 §7 § Egendom som varit föremål för brott enligt denna lag ska förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan värdet av den förklaras förverkat. Även utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (2014:312). 8 §8 § Egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet som skäligen kan antas vara föremål för brott enligt denna lag, eller ett motsvarande värde, får tas i beslag (penningbeslag).Penningbeslag får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Lag (2014:312). Förutv. 8 § upphävd g. Lag 2009:73. 9 §9 § Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om penningbeslag. Penningbeslag får avse endast sådan egendom som finns tillgänglig.Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska gäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att fullgöra sin förpliktelse till någon annan än Polismyndigheten.För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken. Lag (2014:624). Förutv. 9 § upphävd g. Lag 2009:73. 10 §10 § Upphävd g. Lag (2009:73). 11 §11 § Upphävd g. Lag (2009:73). 12 §12 § Upphävd g. Lag (2009:73). 13 §13 § Upphävd g. Lag (2009:73). 14 §14 § Upphävd g. Lag (2009:73). 15 §15 § Upphävd g. Lag (2009:73). 16 §16 § Upphävd g. Lag (2009:73). 17 §17 § Upphävd g. Lag (2009:73). 18 §18 § Upphävd g. Lag (2009:73). 19 §19 § Upphävd g. Lag (2009:73). 20 §20 § Upphävd g. Lag (2009:73). 21 §21 § Upphävd g. Lag (2009:73). 22 §22 § Upphävd g. Lag (2009:73). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2002:444 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002. 2003:150 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003. 2004:1190 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005. 2006:923 Denna lag träder i kraft d. 18 aug. 2006. 2009:73 Denna lag träder i kraft d. 15 mars 2009. 2014:312 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014. 2014:624 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015. 2015:52 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2015. 2016:94 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2016. 2017:334 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017. 2017:644 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2017. 2018:1311 Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2018.