Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2003:148) om straff för terroristbrott Förarbeten2003:148Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148.2005:319Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.2009:399Prop. 2008/09:118, bet. 2008/09:JuU17, rskr. 2008/09:251.2010:1015Prop. 2009/10:205, bet. 2009/10:UU25, rskr. 2009/10:376.2010:1016Prop. 2009/10:203, bet. 2009/10:FöU6, rskr. 2009/10:380.2014:896Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393.2016:514Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.2017:265Prop. 2016/17:92, bet. 2016/17:FöU10, rskr. 2016/17:195.2017:335Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232.2018:1312Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen.Utkom från trycket den 7 maj 2003Utfärdad den 24 april 2003.Kommentaren genomgången per 1 juli 2019Kommentaren genomgången per 1 januari 2019Kommentaren uppdaterad per 1 oktober 2018 SFS 2018:1312 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1, 3 och 5 §§ lagen (2003:148) om straff för terroristbrott ska ha följande lydelse. Av Kazimir Åberg: Förarbeten: prop. 2017/18:174, 2017/18:JuU35.I 1 § har en anpassning gjorts till EU:s terrorismdirektiv. Hänvisningen till terrorismdirektivet ersätter en hänvisning till det rambeslut som ersätts av direktivet.I 3 § har tre nya punkter förts in (6, 19 och 20). Detta har medfört en ändrad numrering av punktlistan. Punkt 6 avser grovt dataintrång enligt 4 kap. 9 c § 2 st. BrB och motsvarar gärningar i terrorismdirektivets artikel 3.1 i. Punkterna 19 och 20 omfattar olika former av uppsåtlig olovlig befattning med ett kärnämne, kärnavfall eller något ämne som avger joniserande strålning. Punkterna motsvarar förfaranden med radiologiska och nukleära vapen enligt artikel 3.1 f i terrorismdirektivet. Punkterna 21 och 22 utvidgas. Punkt 21 så att den även hänvisar till de nya punkterna 19 och 20. Punkt 22 utvidgas så att den hänvisar till samtliga föregående punkter.Straffskärpningsregeln i 5 § har genomgått redaktionella förändringar. I sak utvidgas 1 st. på två sätt. För det första görs ett tillägg i punkt 2 avseende brukande av falsk urkund som avser något som framställts enligt brottsbalkens bestämmelser om urkundsförfalskning och grov urkundsförfalskning, liksom försök till sådant brott. För det andra införs i samma punkt ett alternativt uppsåtskrav. Således ska uppsåtet, när det gäller urkundsförfalskning, grov urkundsförfalskning, brukande av något som framställts enligt bestämmelserna om detta, eller försök till något av dessa brott, kunna vara att främja inte enbart terroristbrott utan även brott som avses i bestämmelsen om terrorismresa i 5 b § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.Ändringarna trädde i kraft den 1 september 2018 (SFS 2018:1312).1 §1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF. Lag (2018:1312). 2 §2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är attinjaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, ellerallvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst arton år, eller på livstid.Är brottet mindre grovt, är straffet fängelse, lägst två år och högst sex år.Om ett högre lägsta straff för gärningen har föreskrivits i brottsbalken, gäller vad som sägs där i fråga om lägsta straff. Lag (2009:399). 3 §3 § Följande gärningar utgör terroristbrott under de förutsättningar som anges i 2 § i denna lag:mord, 3 kap. 1 § brottsbalken,dråp, 3 kap. 2 § brottsbalken,grov misshandel och synnerligen grov misshandel, 3 kap. 6 § brottsbalken,människorov, 4 kap. 1 § brottsbalken,olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § brottsbalken,grovt dataintrång, 4 kap. 9 c § andra stycket brottsbalken,grov skadegörelse, 12 kap. 3 § brottsbalken,mordbrand och grov mordbrand, 13 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken,sabotage och grovt sabotage, 13 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken,kapning och sjö- eller luftfartssabotage, 13 kap. 5 a § brottsbalken,flygplatssabotage, 13 kap. 5 b § brottsbalken,spridande av gift eller smitta, 13 kap. 7 § brottsbalken,olovlig befattning med kemiska vapen, 22 kap. 6 a § brottsbalken,vapenbrott, grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott, 9 kap. 1 § första stycket och 1 a § vapenlagen (1996:67),brott enligt 29 a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen (1992:1300) om krigsmateriel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska stridsmedel, apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska, biologiska eller kemiska stridsmedel samt speciella delar och substanser till sådant material,brott enligt 18, 18 a och 20 §§ lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser sådana produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att framställa kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen,uppsåtligt brott enligt 25 § första stycket 1 och 2 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt motsvarande grova brott enligt 25 a § samma lag,uppsåtligt brott enligt 9 kap. 2 § 1 strålskyddslagen (2018:396) som avser tillståndsplikt enligt 6 kap. 1 § samma lag avseende sådan verksamhet som avses i 1 kap. 7 § 1 och 2 samma lag,smuggling och grov smuggling, 3 och 5 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling, om brottet avser sådana varor som omfattas av 15–20,olaga hot och grovt olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken, som innefattar hot om att begå någon av de gärningar som avses i 1–21. Lag (2018:1312). 4 §4 § För försök, förberedelse eller stämpling till samt underlåtenhet att avslöja eller förhindra terroristbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Lag (2016:514). 5 §5 § Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp och enligt bestämmelserna i 29 kap. 2 § brottsbalken, beaktas om någonbegått ett brott enligt 8 kap. 1, 4–6 §§ eller 9 kap. 4 § brottsbalken eller försök till sådana brott, med uppsåt att främja terroristbrott, ellerbegått ett brott enligt 14 kap. 1 eller 3 § brottsbalken eller ett brott enligt 14 kap. 10 § samma balk som avser något som framställts enligt 14 kap. 1 eller 3 § samma balk eller försök till sådana brott, med uppsåt att främja terroristbrott eller brott som avses i 5 b § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.Första stycket gäller inte om gärningen omfattas av ansvar enligt 2 eller 4 § denna lag eller medverkan till sådana brott. Lag (2018:1312). 6 §6 § Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon tagit emot som ersättning för kostnader i samband med sådant brott, om mottagandet utgör brott enligt denna lag. I stället för det mottagna får dess värde förklaras förverkat.7 §7 § Egendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag eller som frambringats genom sådant brott får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det finns andra särskilda skäl. Detsamma gälleregendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling,egendom vars användande utgör brott enligt denna lag, elleregendom som annars någon tagit befattning med på ett sätt som utgör sådant brott.I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Lag (2005:319). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2003:148 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003. 2005:319 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005. 2009:399 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009. 2010:1015 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2010. 2010:1016 Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2010. 2014:896 Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2014. 2016:514 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016. 2017:265 Denna lag träder i kraft d. 15 maj 2017. 2017:335 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017. 2018:1312 Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2018.Se Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning, anm. efter lagen 1994:1809. Bih.