Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Förarbeten2003:1156Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107.2005:502Prop. 2004/05:46, bet. 2004/05:JuU35, rskr. 2004/05:288.2006:348Prop. 2005/06:137, bet. 2005/06:JuU27, rskr. 2005/06:243.2010:382Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233.2010:1433Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.2011:1177Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21.2013:843Prop. 2012/13:156, bet. 2013/14:JuU3, rskr. 2013/14:16.2014:641Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.2015:102Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110.2015:487Prop. 2014/15:116, bet. 2014/15:JuU22, rskr. 2014/15:259.2017:129Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.2018:1258Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378.2019:177Prop. 2018/19:42, bet. 2018/19:JuU20, rskr. 2018/19:160.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder, i den ursprungliga lydelsen.Utfärdad den 18 december 2003Utkom från trycket 30 december 2003Kommentaren uppdaterad per 1 april 2019 SFS 2018:1258 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 6 kap. 4 § lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder ska ha följande lydelse.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 20181 kap.Allmänna bestämmelser1 §1 §Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna, ändrat genom rådets rambeslut 2009/ 299/RIF EUT L 81, 27.3.2009, s. 24 (Celex 32009F0299).. Lagen tillämpas inte i förhållande till en medlemsstat om Europeiska unionen genom ett särskilt beslut har avbrutit tillämpningen av rambeslutet i förhållande till den staten.I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om en arresteringsorder.I 2 kap. finns bestämmelser om förutsättningar för överlämnande.I 3 kap. finns bestämmelser om särskilda villkor för överlämnande av svenska medborgare.I 4 kap. finns bestämmelser om utredning och tvångsmedel vid det inledande förfarandet samt bestämmelser om att lagen i vissa fall inte ska tillämpas i förhållande till Danmark och Finland.I 5 kap. finns bestämmelser om beslutsförfarandet vid överlämnande.I 6 kap.finns bestämmelser om verkställighet av ett beslut om överlämnande och om beslut om bl.a. utvidgat överlämnande.I 7 kap. finns bestämmelser om överförande av en frihetsberövande påföljd till Sverige.I 8 kap. finns bestämmelser om återförande av personer som har överlämnats till Sverige och om tillstånd till transport genom Sverige. Lag (2013:843). EGT L 190, 18.7.2002, s. 1 (Celex 32002F0584) – EUT L 81, 27.3.2009, s. 24 (Celex 32009F0299).2 §2 §Regeringen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag. I fråga om utfärdande av en arresteringsorder och om överlämnande till Sverige finns särskilda bestämmelser. Ang. 1 st. se F (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, inf. efter denna lag – Ang. 2 st. se F (2003:1178) om överlämnande till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, inf. efter denna lag.3 §3 §Med en arresteringsorder avses i denna lag ett rättsligt avgörande, utfärdat av en rättslig myndighet i en medlemsstat i Europeiska unionen, som innebär en begäran om att en rättslig myndighet i en annan sådan stat skall gripa och överlämna en eftersökt person för lagföring eller för verkställighet av en frihetsberövande påföljd.Den svenska Rikspolisstyrelsen omfattas inte av begreppet utfärdande rättslig myndighet, vilket innebär att en europeisk arresteringsorder som Rikspolisstyrelsen har utfärdat för verkställighet av en frihetsberövande påföljd inte kan anses utgöra ett rättsligt avgörande C-452/16 PPU Poltorak.4 §4 §En arresteringsorder skall vara upprättad i enlighet med formuläret i bilagan till rambeslutet och innehålla uppgifter omden eftersöktes identitet och nationalitet,namn, adress, telefonnummer, telefaxnummer och e-postadress till den utfärdande myndigheten,en verkställbar dom, ett häktningsbeslut eller ett motsvarande verkställbart beslut, den brottsliga gärningen, med angivande av tid och plats för gärningen, en beskrivning av omständigheterna kring gärningen samt den eftersöktes delaktighet i gärningen,brottsrubricering och om gärningen är sådan som anges i bilagan till denna lag, straffskalan för gärningen eller, om arresteringsordern avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd, den påföljd som har dömts ut, ochom möjligt andra rättsliga konsekvenser av gärningen.2 kap.Förutsättningar för överlämnande Inledande bestämmelse1 §1 § Den som eftersöks enligt en arresteringsorder och som anträffas i Sverige skall, om inte annat sägs i denna lag eller följer av någon annan lag, överlämnas till den utfärdande medlemsstaten. Överlämnande får ske för lagföring eller verkställighet av en frihetsberövande påföljd. C-182/15 Petruhhin anm. under art. 21 EUF-fördraget.Strafftrösklar och krav på dubbel straffbarhet2 §2 §Överlämnande får beviljas endast för en gärning som motsvarar brott enligt svensk lag ochför vilken, när överlämnandet avser lagföring, enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning en frihetsberövande påföljd i ett år eller mer är föreskrivet, ellerför vilken, när överlämnandet avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd, en frihetsberövande påföljd i minst fyra månader har dömts ut. Om det i arresteringsordern har angetts att en gärning är sådan som finns angiven i bilagan till denna lag och det för gärningen enligt den utfärdande medlemsstatens lagstiftning är föreskrivet en frihetsberövande påföljd i tre år eller mer, ska dock överlämnande beviljas även om gärningen inte motsvarar brott enligt svensk lag. Vid överlämnande för verkställighet av en frihetsberövande påföljd som avser en sådan gärning ska påföljden vara sådan som anges i första stycket 2. För en gärning som legat till grund för ett utländskt beslut om övervakningsåtgärder enligt lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen ska första stycket 1 inte gälla, omden eftersökte fanns i den andra staten när det utländska beslutet meddelades, ochuppföljningen pågår i Sverige när arresteringsordern utfärdas. Om överlämnande beviljas för en gärning som avses i första, andra eller tredje stycket, får överlämnande beviljas även för någon annan gärning som, utan att vara sådan som anges i första stycket 1 eller 2, motsvarar brott enligt svensk lag. Lag (2015:487). Fråga om överlämnande kunde beviljas för verkställighet av frihetsstraff avseende flera gärningar, när överlämnande ej kunde ske för viss gärning som ej motsvarade brott enligt svensk lag H 2005: 897.Hinder mot överlämnande3 §3 §Överlämnande får inte beviljasom en begäran, trots att den utfärdande myndigheten har beretts tillfälle att inkomma med komplettering, till form eller innehåll är så bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan om överlämnande, om den utfärdande myndigheten inte lämnar sådana garantier som enligt 3 kap. 2 § krävs för att överlämnande ska få beviljas, om den eftersökte enligt 5 kap. 4 § ska överlämnas till en annan medlemsstat,om den eftersökte ska utlämnas för brott eller om han eller hon ska överlämnas enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen, om det enligt 2 kap. 8 § andra stycket brottsbalken skulle strida mot ett villkor som har uppställts vid utlämning eller överlämnande till Sverige, ellerom det avser verkställighet av en frihetsberövande påföljd som har dömts ut efter en förhandling där den eftersökte inte var personligen närvarande och om den utfärdande myndigheten inte har bekräftat att något av villkoren i artikel 4a.1 i rambeslutet är uppfyllt. Lag (2013:843). Äldre rätt ang. utevarodomar:Garanti om rätt till förnyad prövning krävs endast i fråga om förfarande vari prövning skett av skuldfrågan, som ligger till grund för den påföljd som arresteringsordern avser, eller av påföljden H 2009: 350.Ang. utevarodom och villkor om förnyad prövning, se C-399/11 Melloni – Förverkande av villkorliga frigivning i den berörda personens utevaro C‑571/17 PPU Ardic.4 §4 §Överlämnande får inte beviljas för en gärning som har ägt rum innan den eftersökte fyllt femton år, om det skulle strida mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller de tilläggsprotokoll till konventionen som gäller som lag här i landet, eller om det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier. Se F (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 16 §, inf. efter denna lag.Fråga om överlämnande borde vägras pga. Europakonventionen eller FN:s barnkonvention H 2007: 168.Minderåriga och krav på kontroll av lägsta ålder för att ställas till straffrättsligt ansvar C-367/16 Piotrowski. Ang. villkoren för att neka överlämnande mot bakgrund av Europakonventionen, se C-404/15 Aranyosi och Căldăraru. Ang. p. 2 och åsidosättande av rätten till försvar som grund för att vägra verkställighet, se C-396/11 Radu. Principen om ömsesidigt erkännande: Skäl att vägra verkställighet pga. förhållandena under frihetsberövanden i den utfärdande medlemsstaten C-404/15 Aranyosi. Ang. rätt att avsluta överlämnandeförfarandet när överlämnande riskerar att leda till att den eftersökta personen utsätts för en omänsklig eller förnedrande behandling C‑216/18 PPU Minister for Justice and Equality (brister i domstolssystemet i Polen), se även C-220/18 PPU Generalstaatsanwaltschaft (förhållanden under frihetsberövanden i Ungern). 5 §5 §Överlämnande för viss gärning får inte beviljas omgärningen omfattas av nåd eller ett annat beslut enligt 12 kap. 9 § regeringsformen, det enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan lag har meddelats beslut att inte åtala för gärningen,gärningen har prövats genom lagakraftvunnen dom i en medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge och, vid fällande dom, påföljden har avtjänats eller är under verkställighet eller inte längre kan verkställas enligt lagstiftningen i domslandet,gärningen har prövats genom lagakraftvunnen dom i en annan stat än som anges i 3 och om detta enligt 10 § tredje eller fjärde stycket lagen (1957:668) om utlämning för brott hade utgjort ett hinder mot utlämning av den eftersökte, förundersökning har inletts eller åtal väckts i Sverige för gärningen och förundersökningsledaren eller, när åtal har väckts, handläggande åklagare i det ärendet motsätter sig att lagföringen sker i den utfärdande medlemsstaten, påföljd för gärningen har bortfallit på grund av preskription eller inte längre kan dömas ut enligt svensk lag och gärningen helt eller delvis har ägt rum i Sverige eller den eftersökte är svensk medborgare, ellergärningen helt eller delvis har ägt rum i Sverige och inte motsvarar brott enligt svensk lag. Lag (2011:1177). Lagen 2011:1177 innehåller även:1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. [Enl. F 2012:583 16 okt. 2012.] De nya bestämmelserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter.2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före ikraftträdandet.Ang. p. 3: ”Samma gärning” återspeglar principen ne bis in idem och är ett unionsrättsligt begrepp C-261/09 Mantello. ”Lagakraftägande dom” förutsätter att föregående straffrättsliga åtgärder vidtagits mot den eftersökte C-268/17 AY p. 43 och däri citerad praxis (vittne i ett tidigare förfarande angående samma gärningar).6 §6 §När den som eftersöks för verkställighet av en frihetsberövande påföljd är svensk medborgare får överlämnande inte beviljas om den eftersökte begär att påföljden skall verkställas i Sverige. Om den eftersökte vid tiden för gärningen sedan minst två år stadigvarande har vistats i den utfärdande medlemsstaten gäller vad som sägs i första stycket endast om det med hänsyn till den eftersöktes personliga förhållanden eller av någon annan anledning finns särskilda skäl till att verkställigheten sker i Sverige.Se F (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 6–8 §§, inf. efter denna lag.3 kap. Särskilda villkor för överlämnande av svenska medborgareRubriken har denna lydelse enl. Lag 2013:843. 1 §1 § Upphävd g. Lag (2013:843). 2 §2 §Överlämnande av en svensk medborgare för lagföring får, om han eller hon begär att verkställighet av en efter överlämnandet ådömd frihetsberövande påföljd skall ske i Sverige, beviljas endast om den utfärdande myndigheten lämnar garantier för att den eftersökte kommer att återföras till Sverige för sådan verkställighet. Överlämnande av en svensk medborgare som vid tiden för gärningen sedan minst två år stadigvarande har vistats i den utfärdande medlemsstaten får dock beviljas utan sådana garantier som sägs i första stycket, såvida det inte med hänsyn till den eftersöktes personliga förhållanden eller av någon annan anledning finns särskilda skäl till att verkställigheten sker i Sverige.Se F (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 13–15 §§, inf. efter denna lag.Krav på garantier om återföring av medborgare efter förnyad prövning i mål där utevarodom har meddelats (jfr 1 st. och 1 §) förenliga med unionsrätten C-306/09 I.B. Ang. förbud mot utlämning som tillämpas enbart på landets egna medborgare C-191/16 Pisciotti.4 kap.Det inledande förfarandet vid överlämnande Hur ärendet inleds1 §1 §En arresteringsorder får översändas genom Schengens informationssystem (SIS) eller genom ett annat system för eftersökning av personer som är misstänkta för brott.Om det är känt att den som eftersöks enligt en arresteringsorder befinner sig på en viss plats i Sverige, får arresteringsordern skickas direkt till behörig åklagare. Detta skall ske skriftligen genom post, bud eller telefax. Efter överenskommelse i det enskilda fallet får dock översändandet ske på annat sätt.Riksåklagaren bestämmer vilka åklagare som är behöriga att handlägga ärenden enligt denna lag. 2 §2 §En arresteringsorder ska vara skriven på svenska, danska, norska eller engelska eller vara åtföljd av en översättning till något av dessa språk, och i övrigt till form och innehåll vara sådan som anges i 1 kap. 4 §.En efterlysning som är registrerad i SIS, utan att åtföljas av en kopia av arresteringsordern, eller i ett annat system för eftersökning av personer och som gäller utlämning eller överlämnande till en medlemsstat i Europeiska unionen, ska jämställas med en arresteringsorder i avvaktan på att en sådan order översänds. Lag (2010:382), ändrad g. F (2013:128). 2 a §2 a §När en begäran till form eller innehåll är så bristfällig att den inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för en prövning av frågan om överlämnande, skall åklagaren ge den utfärdande myndigheten möjlighet att inom viss tid inkomma med komplettering. Lag (2006:348). Utredningen3 §3 §Om en arresteringsorder har skickats direkt enligt 1 § eller om det på annat sätt framkommer att den som eftersöks enligt en arresteringsorder befinner sig på en viss plats i Sverige, skall åklagaren utreda om det finns förutsättningar för överlämnande från Sverige. När den som begärs överlämnad för lagföring är under arton år skall det dessutom utredas om lagföringen kan ske i Sverige. Vid utredningen tillämpas bestämmelserna om förundersökning i brottmål, om inte annat sägs i denna lag.Utredningen skall bedrivas med skyndsamhet. Den tidsfrist som kan komma att gälla för tingsrätten enligt 5 kap. 3 § skall beaktas vid utredningen.Se F (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 3–5 §§, inf. efter denna lag.Lagens tillämpning i förhållande till Danmark och Finland i vissa fall4 §4 § En arresteringsorder utfärdad av en annan nordisk stat ska, om den eftersökte befinner sig i Sverige, betraktas som en nordisk arresteringsorder. Lag (2011:1177). Tvångsmedel5 §5 §Åklagaren ska anhålla den eftersökte om det inte saknas risk för att denne avviker eller på annat sätt undandrar sig ett överlämnande. Ett anhållande ska även ske om det finns risk för att den eftersökte, genom att undanröja bevis eller på något annat sätt, försvårar utredningen av en gärning som omfattas av arresteringsordern. Ett anhållande enligt första stycket får inte ske om det kan antas att förutsättningar för ett överlämnande saknas.Den som inte har fyllt arton år får anhållas endast om det finns synnerliga skäl. Om det finns skäl för anhållande enligt första–tredje styckena men det är tillräckligt att den eftersökte meddelas ett reseförbud eller att det föreskrivs en anmälningsskyldighet, ska en sådan åtgärd beslutas i stället för anhållande. I fall som avses i 24 kap. 4 § rättegångsbalken ska övervakning ersätta ett anhållande. Om det finns skäl för anhållande enligt första–tredje styckena får en polisman eller en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen i brådskande fall även utan ett anhållningsbeslut gripa den eftersökte. Lag (2011:1177). Ang. frister för frihetsberövande, se C-37/15 PPU Lanigan.6 §6 §När någon har gripits, anhållits, meddelats reseförbud eller anmälningsskyldighet tillämpas samma regler som vid motsvarande åtgärd under en svensk förundersökning. För sådana tvångsmedel gäller dock de förutsättningar som anges i 5 §. För rättens beslut om häktning gäller de förutsättningar som enligt 5 § gäller för anhållande. Vad som sägs i rättegångsbalken om tid för väckande av åtal skall inte tillämpas.Ett beslut om anhållande eller häktning skall upphävas, om ett fortsatt frihetsberövande skulle vara oskäligt med hänsyn till den tid frihetsberövandet har pågått och den påföljd som har utdömts eller som kan komma att utdömas om den eftersökte döms för gärningen. 7 §7 §Innehåller en arresteringsorder en ansökan om beslag tillämpas i denna del bestämmelserna i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. Om det påträffas sådana föremål som på grund av den uppgivna gärningen skulle kunna tas i beslag och överlämnas enligt 4 kap. 19 § lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål, får föremålen även utan en särskild ansökan tas i beslag genom beslut av åklagaren eller den som griper den eftersökte. Har beslag skett tillämpas 4 kap. 16 § andra stycket den lagen. I samband med att den eftersökte frihetsberövas får husrannsakan göras för att söka efter föremål som får tas i beslag. Förordnande om husrannsakan meddelas av åklagaren. Om det är fara i dröjsmål får en polisman eller en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen göra husrannsakan även utan ett sådant förordnande.Offentlig försvarare8 §8 §En offentlig försvarare ska förordnas om den eftersökte begär det, är under arton år eller i annat fall bedöms vara i behov av en försvarare.Om ett överlämnande beviljas har den eftersökte rätt till biträde av en offentlig försvarare fram till dess att ett beslut om överlämnande har verkställts. Lag (2019:177). Samtycke och medgivande9 §9 §Den eftersökte skall så snart det kan ske tillfrågas om han eller hon samtycker till överlämnande. I sådant fall skall den eftersökte också tillfrågas om han eller hon medger att i den utfärdande medlemsstaten lagföras eller straffas för gärningar som har begåtts före överlämnandet, men som inte omfattas av arresteringsordern. Den eftersökte skall upplysas om innebörden av att samtycke och medgivande lämnas. En återkallelse av ett samtycke skall beaktas om den görs innan rätten har meddelat beslut i fråga om överlämnande. En återkallelse av ett medgivande som sägs i första stycket skall beaktas om den görs innan beslutet om överlämnande har verkställts. Se F (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 10 §, inf. efter denna lag.5 kap.Beslutsförfarandet vid överlämnandeBeslutande myndighet1 §1 §Tingsrätten beslutar efter framställning av åklagaren i frågan om överlämnande.Åklagaren får dock, innan han begärt rättens prövning, avslå en begäran om överlämnande med stöd av 2 kap. 3 § 1. I fråga om tingsrättens behörighet tillämpas 19 kap. rättegångsbalken. Se F (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 17 §, inf. efter denna lag.Rättens prövning2 §2 §Vid rättens handläggning tillämpas reglerna om domstols handläggning i brottmål, om inte annat sägs i denna lag. Handläggningen ska ske med skyndsamhet.Tingsrätten ska för prövningen av frågan om överlämnande hålla en förhandling. En förhandling behöver dock inte hållas om det är uppenbart att överlämnande inte ska beviljas, om den eftersökte samtycker till överlämnande eller om han eller hon begär att ärendet avgörs på handlingarna.Till förhandlingen ska åklagaren och den eftersökte kallas. Är den eftersökte anhållen eller häktad ska han eller hon inställas. Lag (2011:1177). 3 §3 §Tingsrätten ska meddela beslut i fråga om överlämnande senast trettio dagar efter det att den eftersökte har gripits eller, när något gripande i ärendet inte har skett, senast trettio dagar efter det att den eftersökte har underrättats om innehållet i arresteringsordern.Samtycker den eftersökte till ett överlämnande, ska beslutet meddelas senast tio dagar efter det att samtycket har avgetts.Tingsrätten får, om det finns särskilda skäl, meddela sitt beslut senare än vad som sägs i första eller andra stycket. Lag (2011:1177). Se F (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 12 §, inf. efter denna lag.Ang. möjlighet för överklagande med suspensiv verkan, se C-68/13 PPU F. Följder av att tidsfrister överskrids C-37/15 PPU Lanigan.Konkurrerande framställningar4 §4 §Om två eller flera medlemsstater har utfärdat arresteringsorder eller en eller flera av dessa stater har utfärdat arresteringsorder samt en eller flera nordiska stater har utfärdat nordisk arresteringsorder beträffande samma person, ska ärendena prövas i ett sammanhang vid den tingsrätt som ska handlägga det först inkomna ärendet.Inkommer en ny arresteringsorder efter rättens beslut om överlämnande men innan beslutet har vunnit laga kraft, får hovrätten eller, om ärendet överklagats dit, Högsta domstolen på yrkande av åklagaren besluta att tingsrätten ska pröva ärendena i ett sammanhang.Prövningen av vilken av flera arresteringsorder som ska beviljas ska ske med särskild hänsyn till gärningarnas beskaffenhet och platsen där de ägt rum, de tidpunkter då varje arresteringsorder utfärdades samt om de avser lagföring eller verkställighet av en frihetsberövande påföljd. Lag (2011:1177). 5 §5 §Om det beträffande den eftersökte pågår ett ärende om utlämning för brott eller om överlämnande enligt lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen skall prövningen av frågan om överlämnande enligt denna lag anstå till dess beslut har meddelats i det andra ärendet. Andra frågor som tas upp i rättens beslut 6 §6 §Om garantier som avses i 3 kap. 2 § har lämnats av en utländsk myndighet, ska rätten i beslutet om överlämnande ange att det är ett villkor för överlämnandet att garantierna kommer att uppfyllas. Beslut i fråga om överlämnande av föremål som enligt 4 kap. 7 § har tagits i beslag ska om möjligt meddelas av rätten i samband med beslutet i fråga om överlämnande av den eftersökte. Lag (2013:843). 7 §7 §I beslut om att den eftersökte skall överlämnas skall rätten pröva om beslut om tvångsmedel skall gälla till dess beslutet om överlämnande har verkställts. Tingsrätten får besluta om tvångsmedel även efter ett beslut om att den eftersökte skall överlämnas. Kostnader för offentlig försvarare8 §8 §Kostnaderna för en offentlig försvarare skall stanna på staten.Överklagande 9 §9 §Ett beslut att inte bevilja överlämnande i fall som avses i 2 kap. 6 § får inte överklagas. Har den eftersökte samtyckt till överlämnande enligt 4 kap. 9 § får beslutet om överlämnande inte överklagas. För att hovrätten ska pröva tingsrättens beslut krävs prövningstillstånd, om beslutet innebär att ärendet avgörs eller utgör ett sådant beslut som får överklagas endast i samband med överklagande av ett slutligt beslut. Lag (2011:1177). 6 kap.Verkställighet av beslut om överlämnande och efterföljande beslutVerkställighet1 §1 §Ett beslut om överlämnande skall verkställas inom tio dagar från det att beslutet vann laga kraft. Verkställighet sker, om inte annat har överenskommits, genom att den som skall överlämnas avhämtas av den utfärdande medlemsstaten.Rätten får i samband med beslutet om överlämnande bestämma att verkställigheten skall ske vid en viss senare tidpunktom det behövs för att den som skall överlämnas skall kunna lagföras i Sverige eller, om dom redan fallit, här avtjäna en påföljd som bestämts för en annan gärning än den som beslutet om överlämnande avser, ellerom det finns starka humanitära skäl. I stället för att skjuta upp verkställigheten i fall som avses i andra stycket får rätten besluta att överlämnandet till den utfärdande medlemsstaten sker på sådana villkor om återförande som fastställs i samförstånd med den utfärdande myndigheten.Se F (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 18–22 §§, inf. efter denna lag.2 §2 §Åklagaren kan efter samråd med den utfärdande myndigheten besluta att verkställigheten skall ske vid en viss senare tidpunkt än den som följer av 1 § om omständigheter som ligger utanför de berörda staternas kontroll hindrar ett överlämnande, ellerom det efter rättens beslut om överlämnande har tillkommit starka humanitära skäl. 3 §3 §Den som skall överlämnas och är underkastad tvångsmedel kan begära att en förhandling för prövning av tvångsmedelsfrågan skall äga rum i tingsrätten inom tre veckor från det att beslut i den frågan senast har meddelats. 4 §4 §Om den som ska överlämnas avger en förklaring om att han eller hon avstår från överklagande och medger att beslutet om överlämnande får verkställas, får verkställighet ske även om beslutet inte har fått laga kraft. I fråga om en sådan förklaring tillämpas 11 § andra stycket samt 12 § och 13 § första stycket strafftidslagen (2018:1251). Lag (2018:1258). Lagen 2018:1258, med ikraftträdande 1 april 2019, innehåller även:2. Bestämmelserna i 6 kap. 4 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för prövning av en förklaring som lämnats före ikraftträdandet.5 §5 §Polismyndigheten ska biträda vid verkställighet av ett beslut om överlämnande. Om den som ska överlämnas är på fri fot, får han eller hon, om det bedöms vara nödvändigt för att överlämnandet ska kunna genomföras, omhändertas och tas i förvar av Polismyndigheten, dock längst under 48 timmar. Lag (2014:641). 6 §6 §Är den som skall överlämnas frihetsberövad och sker inte verkställigheten inom den tid som följer av 1 § eller, när åklagaren har fattat ett beslut enligt 2 §, inom tio dagar från den beslutade tidpunkten, skall han eller hon försättas på fri fot. Detsamma gäller om den utfärdande myndigheten återkallar arresteringsordern.7 §7 §Den domstol som har meddelat ett lagakraftvunnet beslut om överlämnande skall på begäran av åklagaren upphäva beslutet om det, av annan anledning än att den som skall överlämnas håller sig undan, inte har verkställts inom tio dagar från den tidpunkt som följer av 1 § eller, när åklagaren har fattat ett beslut enligt 2 §, inom tio dagar från den beslutade tidpunkten, ellerom den utfärdande myndigheten återkallar arresteringsordern.Tillstånd till utvidgat överlämnande och vidareöverlämnande8 §8 §Om överlämnande har beviljats enligt denna lag och en rättslig myndighet i den medlemsstat dit överlämnande har skett gör en framställning till åklagaren om tillståndatt lagföra eller straffa den som har överlämnats även för gärningar som inte omfattades av överlämnandet, elleratt till en annan medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge överlämna den som har överlämnats från Sverige,prövas ärendet med tillämpning av 2–5 kap. Behörig tingsrätt är den som prövade frågan om överlämnande. Vad som i 2–5 kap. sägs om tvångsmedel och frister ska inte tillämpas i de fall som avses i första stycket. Offentlig försvarare ska förordnas för den som har överlämnats. Den som har överlämnats ska ges tillfälle att yttra sig över framställningen. Tingsrätten prövar om det finns skäl att hålla en muntlig förhandling. Lag (2011:1177). Se F (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 26 §, inf. efter denna lag.Tillstånd till vidareutlämning9 §9 §En framställning om rätt att till en stat utanför Europeiska unionen, Island eller Norge utlämna den som tidigare har överlämnats från Sverige till en medlemsstat i Europeiska unionen prövas av regeringen med tillämpning av 24 § lagen (1957:668) om utlämning för brott. Lag (2011:1177). 7 kap.Överförande av verkställighet av en frihetsberövande påföljd till Sverige 1 §1 §Om rätten med stöd av 2 kap. 6 § avslagit en begäran om överlämnande eller om någon har överlämnats från Sverige på villkor som avses i 3 kap. 2 § att han eller hon ska återföras hit, tillämpas lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen, med undantag för 3 kap. 1-5 §§ den lagen. Vid tillämpning av 3 kap. 15 § den lagen krävs inte någon begäran från behörig myndighet i den andra staten för att tvångsmedel ska få användas.När rätten med stöd av 2 kap. 6 § avslagit en begäran om överlämnande, ska en verkställbarhetsförklaring inte beslutas om den utfärdande medlemsstaten motsätter sig att verkställigheten överförs. Lag (2015:102). Lagen 2015:102, med ikraftträdande 1 april s.å., innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som inletts före ikraftträdandet.3. Äldre bestämmelser tillämpas vid handläggningen av ett ärende i förhållande till en medlemsstat inom Europeiska unionen som när ärendet inleds inte har genomfört rådets rambeslut 2008/909/RIF av d. 27 nov. 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen.4. Äldre bestämmelser tillämpas i förhållande till en medlemsstat inom Europeiska unionen som avgett en förklaring enligt artikel 28.2 i rambeslut 2008/909/RIF av d. 27 nov. 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen om att i förhållande till en dom som fått laga kraft före ett visst datum ska rambeslutet inte tillämpas.2 §2 § Upphävd g. Lag (2015:102). 3 §3 § Upphävd g. Lag (2015:102). 4 §4 § Upphävd g. Lag (2015:102). 5 §5 § Upphävd g. Lag (2015:102). 6 §6 § Upphävd g. Lag (2015:102). 7 §7 § Upphävd g. Lag (2015:102). 8 §8 § Upphävd g. Lag (2015:102). 8 kap.Övriga bestämmelserÅterförande av personer som har överlämnats till Sverige1 §1 §Har överlämnande till Sverige skett för lagföring här i landet, på villkor att den som överlämnas senare återförs till den andra staten, ska Polismyndigheten se till att den som har överlämnats återförs.Om den som ska återföras är på fri fot, får han eller hon, om det bedöms vara nödvändigt för att återförandet ska kunna genomföras, omhändertas och tas i förvar av Polismyndigheten, dock längst under 48 timmar. Lag (2014:641). Se F (2003:1179) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder 25 §, inf. efter denna lag.Tillstånd till transport genom Sverige2 §2 §Begärs tillstånd till transport genom Sverige av någon som överlämnas på grund av en arresteringsorder eller som utlämnas till en annan medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge ska Polismyndigheten bevilja sådant tillstånd och ange under vilka villkor transporten får ske.Har tillstånd meddelats enligt första stycket får Polismyndigheten, om det är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras, omhänderta och ta i förvar den som överlämnas eller utlämnas, dock längst under 48 timmar.Om en oplanerad mellanlandning sker i Sverige, får Polismyndigheten, om det är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras, omhänderta och ta i förvar den som överlämnas eller utlämnas, dock längst till dess en begäran om tillstånd till transport har prövats. Om tillstånd till transport inte begärs inom 96 timmar från landningen, ska personen omedelbart friges.Om tillstånd meddelas, gäller därefter bestämmelserna i andra stycket. Tidsfristen ska räknas från det att tillstånd meddelats. Lag (2014:641). Transport i SverigeRubriken införd g. Lag 2017:129. 3 §3 §Om en svensk myndighet har utfärdat en europeisk arresteringsorder och den andra medlemsstaten har beslutat om överlämnande till Sverige, ska Polismyndigheten ansvara för transporten i Sverige. Lag (2017:129). Bilaga Gärningar som avses i 2 kap. 2 § andra stycket i lagen Deltagande i en kriminell organisationTerrorismMänniskohandelSexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografiOlaglig handel med narkotika och psykotropa ämnenOlaglig handel med vapen, ammunition och sprängämnenKorruptionBedrägeri, inbegripet bedrägeri som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen enligt konventionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressenPenningtvättPenningförfalskning, inklusive förfalskning av euronIT-brottslighetMiljöbrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter, växtarter och växtsorterHjälp till olovlig inresa och olovlig vistelseMord och grov misshandelOlaglig handel med mänskliga organ och vävnaderMänniskorov, olaga frihetsberövande och tagande av gisslanRasism och främlingsfientlighetOrganiserad stöld och väpnat rånOlaglig handel med kulturföremål, inbegripet antikviteter och konstverkSvindleriBeskyddarverksamhet och utpressningFörfalskning och piratkopieringFörfalskning av administrativa dokument och handel med sådana förfalskningarFörfalskning av betalningsmedelOlaglig handel med hormonsubstanser och andra tillväxtsubstanserOlaglig handel med nukleära och radioaktiva ämnenHandel med stulna fordonVåldtäktMordbrandBrott som omfattas av Internationella brottmålsdomstolens behörighetKapning av flygplan eller fartygSabotageIkraftträdande- och övergångsbestämmelser 2003:1156 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. Lagen skall dock inte tillämpas i förhållande till en medlemsstat i Europeiska unionen som när ärendet inleds inte har genomfört rambeslutet om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna.2. Lagen tillämpas inte vid handläggningen av ett ärende om utlämning av den eftersökte till en medlemsstat i Europeiska unionen enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott eller till Danmark eller Finland enligt lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge, om ärendet har inletts vid ikraftträdandet. 3. Har någon utlämnats från Sverige till en medlemsstat i Europeiska unionen och begärs tillstånd till en åtgärd som avses i 6 kap. 8 §, skall den bestämmelsen tillämpas. En sådan begäran prövas av Stockholms tingsrätt.4. Upphävd g. Lag (2006:348). 2005:502 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005. 2006:348 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006. 2010:382 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2010:382 träder enl. F 2013:128 i kraft d. 9 april 2013.) F (2013:128). 2010:1433 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2011:1177 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. De nya bestämmelserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter.(Lagen 2011:1177 träder enl. F 2012:583 i kraft d. 16 okt. 2012.) F (2012:583). 2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före ikraftträdandet. 2012:583 (Utkom d. 11 sept. 2012.) 2013:128 (Utkom d. 26 mars 2013.) 2013:843 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014. 2014:641 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015. 2015:102 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2015.2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som inletts före ikraftträdandet.3. Äldre bestämmelser tillämpas vid handläggningen av ett ärende i förhållande till en medlemsstat inom Europeiska unionen som när ärendet inleds inte har genomfört rådets rambeslut 2008/909/RIF av d. 27 nov. 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen.4. Äldre bestämmelser tillämpas i förhållande till en medlemsstat inom Europeiska unionen som avgett en förklaring enligt artikel 28.2 i rambeslut 2008/909/RIF av d. 27 nov. 2008 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen om att i förhållande till en dom som fått laga kraft före ett visst datum ska rambeslutet inte tillämpas. 2015:487 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2015. 2017:129 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017. 2018:1258 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2019.2. Bestämmelserna i 6 kap. 4 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för prövning av en förklaring som lämnats före ikraftträdandet. 2019:177 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2019.