Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

  • dels att 7 kap. 5 § skall ha följande lydelse,
  • dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 7 kap. 2 §, av följande lydelse.

7 kap.

7 kap. 2 §

2Den som, vid annans adoption av en person under arton år, genom olaga tvång eller vilseledande eller genom att utlova eller ge otillbörlig ersättning utverkar samtycke eller tillstånd till en sådan adoption, döms för otillbörligt utverkande av samtycke eller tillstånd till adoption av barn till böter eller fängelse i högst två år.

7 kap. 5 §

3För försök till otillbörligt utverkande av samtycke eller tillstånd till adoption av barn, förvanskande av familjeställning eller egenmäktighet med barn som är grovt döms till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas.

SFS 2006:274

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMSusanne Kjaersgaard Olsson(Justitiedepartementet)
Prop. 2005/06:68, bet. 2005/06:JuU20, rskr. 2005/06:194.
Tidigare 2 § upphävd genom 1973:648.
Senaste lydelse 1993:207.