Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

 • dels att 36 kap. 7–10 §§ skall ha följande lydelse,
 • dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 36 kap. 10 a §, av följande lydelse.

36 kap.

36 kap. 7 §

2För brott som har begåtts i utövningen av näringsverksamhet skall, på yrkande av allmän åklagare, näringsidkaren åläggas företagsbot, om det för brottet är föreskrivet strängare straff än penningböter och
 • 1. näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten, eller
 • 2. brottet har begåtts av
 • a) en person i ledande ställning grundad på befogenhet att företräda näringsidkaren eller att fatta beslut på näringsidkarens vägnar, eller
 • b) en person som annars haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.
Första stycket gäller inte, om brottsligheten varit riktad mot näringsidkaren.

36 kap. 8 §

3Företagsbot skall fastställas till lägst fem tusen kronor och högst tio miljoner kronor.

36 kap. 9 §

4När storleken av företagsbot bestäms, skall, med beaktande av straffskalan för brottet, särskild hänsyn tas till den skada eller fara som brottsligheten inneburit samt till brottslighetens omfattning och förhållande till näringsverksamheten.
Skälig hänsyn skall också tas till om näringsidkaren tidigare ålagts att betala företagsbot.

36 kap. 10 §

5Företagsbot får sättas lägre än vad som borde ha skett med tillämpning av 9 §,
 • 1. om brottet medför annan betalningsskyldighet eller särskild rättsverkan för näringsidkaren och den samlade reaktionen på brottsligheten skulle bli oproportionerligt sträng,
 • 2. om näringsidkaren efter förmåga försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa de skadliga verkningarna av brottet,
 • 3. om näringsidkaren frivilligt angett brottet, eller
 • 4. om det annars finns särskilda skäl för jämkning.
Om det är särskilt påkallat med hänsyn till något förhållande som avses i första stycket får företagsbot efterges.

36 kap. 10 a §

Om ett brott som kan föranleda talan om företagsbot
 • 1. har begåtts av oaktsamhet, och
 • 2. inte kan antas föranleda annan påföljd än böter
 • får brottet åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

SFS 2006:283

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMaria Kelt(Justitiedepartementet)
Prop. 2005/06:59, bet. 2005/06:JuU13, rskr. 2005/06:169.
Senaste lydelse 1986:1007.
Senaste lydelse 1986:118.
Senaste lydelse 1986:118.
Senaste lydelse 1986:118.