Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 kap. 2, 3 och 6 §§ brottsbalken skall ha följande lydelse.

25 kap.

25 kap. 2 §

2Dagsböter skall bestämmas till ett antal av minst trettio och högst etthundrafemtio.
Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med femtio till och med ettusen kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Om det finns särskilda skäl, får dagsbotens belopp jämkas.
Minsta bötesbelopp är sjuhundrafemtio kronor.

25 kap. 3 §

3 Penningböter skall bestämmas till lägst tvåhundra kronor och högst fyratusen kronor. Om ett lägre högsta belopp är särskilt föreskrivet, gäller dock detta.

25 kap. 6 §

4 Böter som gemensamt straff för flera brott döms ut i dagsböter, om något av brotten bör föranleda dagsböter.
Som gemensamt straff får dagsböter bestämmas till ett antal av högst tvåhundra och penningböter till ett belopp av högst tiotusen kronor.
Om det för något av brotten är föreskrivet ett visst lägsta bötesstraff, får detta inte underskridas.

SFS 2006:574

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMViveca Lång(Justitiedepartementet)
Prop. 2005/06:122, bet. 2005/06:JuU25, rskr. 2005/06:262.
Senaste lydelse 1991:240.
Senaste lydelse 1991:240.
Senaste lydelse 1993:201.