Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2006:431) om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 38 kap. 20 § i stället för dess lydelse enligt lagen (2006:431) om ändring i nämnda balk skall ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2006:431) om ändring i nämnda balk skall införas en ny punkt, 4, av följande lydelse.

38 kap.

38 kap. 20 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om ersättning från staten för skador som har orsakats av den dömde vid sådant oavlönat arbete som avses i 27 kap. 2 a § första stycket, 28 kap. 2 a § första stycket samt 32 kap. 2 § eller 3 § första stycket 1.

 

4. Den äldre lydelsen av 38 kap. 19 § skall fortfarande tillämpas för påföljd som före ikraftträdandet dömts ut enligt 31 kap. 1 § tredje stycket 2.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMHedvig Trost(Justitiedepartementet)
Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294.