Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:923 Utkom från trycket den 26 juni 2006Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.;utfärdad den 14 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, bet. 2005/06:LU39, rskr. 2005/06:364. föreskrivs att 10 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. skall ha följande lydelse.10 §10 § Senaste lydelse 2004:1190.En fysisk eller juridisk person som avses i 2 § första stycket 1–6 lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, dess styrelseledamöter eller anställda får inte röja för kunden eller för någon utomstående att en granskning har genomförts eller att uppgifter har lämnats enligt 8 § eller att polisen genomför en undersökning.I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolagEGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157). eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435). tillämpas bestämmelsen om styrelseledamöter i första stycket på ledamöter i tillsynsorganet.Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att bestämmelsen i andra stycket skall tillämpas också på ledamöter i ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan. Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMaria Kelt(Justitiedepartementet)