Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 9 c § brottsbalken skall ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 9 c §

2 Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift.

SFS 2007:213

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKSusanne Kjaersgaard Olsson(Justitiedepartementet)
Prop. 2006/07:66, bet. 2006/07:JuU13, rskr. 2006/07:147.
Senaste lydelse 1998:206.