Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:465 Utkom från trycket den 15 juni 2007Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling;utfärdad den 7 juni 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198. föreskrivs att i 1 och 25 §§ lagen (2000:1225) om straff för smugglingSenaste lydelse av1 § 2006:132825 § 2002:886. ordet "mineraloljeprodukter" skall bytas ut mot "energiprodukter".Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)