Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:323 Utkom från trycket den 3 juni 2008Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott;utfärdad den 22 maj 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188. föreskrivs att 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott ska ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 2005:285. Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras förverkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande inte är oskäligt. Detsamma gäller annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag.Första stycket gäller även i fråga om egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats.Bestämmelser om tillfälligt omhändertagande av egendom i syfte att förhindra rattfylleribrott finns i 24 a–24 d §§ polislagen (1984:387) och i 9–11 §§ lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.På regeringens vägnarBEATRICE ASKSusanne Kjaersgaard Olsson(Justitiedepartementet)