Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:489 Utkom från trycket den 16 juni 2008Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.;utfärdad den 5 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222. föreskrivs att 4 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 1999:113. Vad som i denna lag sägs om böter ska även gälla utdömda viten, somhar förelagts part eller annan till fullgörande av en skyldighet i en rättegång,i Sverige har förelagts av Konsumentombudsmannen, Konkurrensverket, Stockholms tingsrätt i mål enligt marknadsföringslagen (2008:486) eller Marknadsdomstolen,i Finland har dömts ut av Marknadsdomstolen eller, efter överklagande av ett avgörande av denna domstol, av Högsta domstolen.Vad som sägs i första stycket gäller även tvangsgebyr som i Norge har förelagts av Forbrukerombudet och som har godkänts av näringsidkaren eller har dömts ut av domstol.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om verkställighet av vite som enligt 4 § första stycket 2 förelagts enligt marknadsföringslagen (1995:450).På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINHåkan Friman(Justitiedepartementet)