Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 1 a § brottsbalken ska upphöra att gälla vid utgången av april 2009.

På regeringens vägnarBEATRICE ASKGunilla Berglund(Justitiedepartementet)
Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208.