Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:512 Utkom från trycket den 2 juni 2009Lag om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid;utfärdad den 20 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237. föreskrivs att 11 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid ska ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 2007:252. Sådana uppgifter om den dömde som behövs för genomförandet av en utredning enligt 10 § ska lämnas ut från en verksamhet där sekretess annars gäller enligt 25 kap. 1–5 §§, 26 kap. 1 § eller 35 kap. 15 eller 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKSusanne Kjaersgaard Olsson(Justitiedepartementet)