Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i brottsbalken ska införas en ny paragraf, 35 kap. 2 §, av följande lydelse.

35 kap.

35 kap. 2 §

2 Bestämmelserna i detta kapitel om bortfallande av påföljd gäller inte för
  • 1. mord eller dråp enligt 3 kap. 1 eller 2 §,
  • 2. folkrättsbrott enligt 22 kap. 6 § andra stycket,
  • 3. folkmord enligt 1 § lagen (1964:169) om straff för folkmord,
  • 4. terroristbrott enligt 3 § 1 eller 2 jämförd med 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, eller
  • 5. försök till brott som avses i 1, 3 eller 4.
Har någon begått brott som avses i första stycket innan han eller hon fyllt tjugoett år, gäller dock bestämmelserna om bortfallande av påföljd i detta kapitel.

SFS 2010:60

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att döma till påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKMaria Kelt(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:50, bet. 2009/10:JuU10, rskr. 2009/10:180.
Tidigare 2 § upphävd genom 1975:667.