Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 kap. 3 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

21 kap.

21 kap. 3 §

2 Vid tillämpningen av detta kapitel avses med krigsmän alla som är tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten.
Krigsmän är dessutom
  • 1. polismän som utan att vara tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten är skyldiga att delta i rikets försvar,
  • 2. skyddsvakter som förordnats med stöd av skyddslagen (2010:305),
  • 3. alla som annars vistas vid avdelningar av försvarsmakten, när avdelningarna är i fält eller verkar under liknande förhållanden,
  • 4. medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen.

SFS 2010:308

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller dock för skyddsområdesvakter till och med den 31 december 2011.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKSusanne Kjaersgaard Olsson(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235.
Senaste lydelse 1990:218.