Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 1 a § brottsbalken ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 1 a §

2 Den som, i annat fall än som avses i 1 §, genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar emot en person i syfte att han eller hon ska exploateras för sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år.
Den som begår en gärning som avses i första stycket mot en person som inte har fyllt arton år döms för människohandel även om inte något sådant otillbörligt medel som anges där har använts.
Är ett brott som avses i första eller andra stycket mindre grovt, döms till fängelse i högst fyra år.

SFS 2010:371

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKMåns Wigén(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:152, bet. 2009/10:JuU33, rskr. 2009/10:273.
Senaste lydelse 2005:90.