Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1435 Utkom från trycket den 7 december 2010Lag om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid;utfärdad den 25 november 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29. föreskrivs att 1 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid ska ha följande lydelse.1 §1 §Denna lag gäller omvandling av fängelse på livstid till fängelse på viss tid.Lagen gäller inte för personer som har överförts hit för verkställighet av fängelsestraff med stöd av lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt eller lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen.Att regeringen genom nåd får efterge eller mildra en brottspåföljd framgår av 12 kap. 9 § regeringsformen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMSusanne Kaevergaard(Justitiedepartementet)