Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1953 Utkom från trycket den 30 december 2010Lag om ändring i lagen (1988:688) om besöksförbud;utfärdad den 16 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30. föreskrivs att 5 § lagen (1988:688) om besöksförbud ska ha följande lydelse.5 §5 §Ett beslut om besöksförbud ska delges den mot vilken förbudet avses gälla. Delgivning får inte ske enligt 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932).1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnnika Lowén(Justitiedepartementet)