Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 kap. 10 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

37 kap.

37 kap. 10 §

2 Kriminalvårdens och övervakningsnämndens beslut som avses i 7, 8 och 11 §§ gäller omedelbart, om inte något annat förordnas.

SFS 2011:422

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMSusanne Kaevergaard(Justitiedepartementet)
Bet. 2010/11:JuU29, rskr. 2010/11:219.
Senaste lydelse 2005:967.