Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i brottsbalken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 4 b §, av följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 4 b §

Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör
  • 1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,
  • 2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
  • 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
  • 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
  • 5. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
  • 6. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
  • 7. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
  • 8. åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, eller
  • 9. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud
döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

SFS 2011:485

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.
På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSGöran Nilsson(Justitiedepartementet)
Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.