Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skattebrottslagen (1971:69)

dels att 13 a § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 §, av följande lydelse.

11 §

2 För förberedelse till grovt skattebrott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

13 a §

3 Bestämmelserna om förverkande i 36 kap. 1 § brottsbalken ska inte tillämpas i fråga om brott enligt denna lag.
Vad som sägs i första stycket gäller dock inte utbyte av förberedelse till grovt skattebrott eller vad som därvid har tagits emot som ersättning för kostnader.

SFS 2011:513

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
På regeringens vägnarPETER NORMANLena Gustafson(Finansdepartementet)
Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255.
Tidigare 11 § upphävd genom 1996:658.
Senaste lydelse 2005:292.