Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 11 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 kap. 11 §

2 Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år.
Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan.

SFS 2011:517

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKGunilla Berglund(Justitiedepartementet)
Prop. 2010/11:77, bet. 2010/11:JuU22, rskr. 2010/11:251.
Senaste lydelse 2005:90.