Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 8 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 8 §

2 Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller i ett elektroniskt kommunikationsnät, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år.

SFS 2012:280

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Corell(Justitiedepartementet)
Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212.
Senaste lydelse 1993:601.