Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:280 Utkom från trycket den 29 maj 2012Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 16 maj 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212. föreskrivs att 4 kap. 8 § brottsbalken ska ha följande lydelse.4 kap.8 §8 § Senaste lydelse 1993:601. Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse elleri ett elektroniskt kommunikationsnät,döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Corell(Justitiedepartementet)