Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 8 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

11 kap.

11 kap. 8 §

2 Vårdslöshet mot borgenärer får åtalas av åklagare endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt.
Bokföringsbrott som är ringa får åtalas av åklagare endast om åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt.

SFS 2013:216

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKMaria Kelt(Justitiedepartementet)
Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.
Senaste lydelse 2005:242.