Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 4 kap. 4 b, 9 b och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 6 a §, av följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 4 b §

2 Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör
 • 1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,
 • 2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
 • 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
 • 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
 • 5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
 • 6. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
 • 7. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
 • 8. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
 • 9. åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, eller
 • 10. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud
 • döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

4 kap. 6 a §

Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.
Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.
Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet.

4 kap. 9 b §

3 Den som anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt att bryta telehemlighet på sätt som anges i 8 § eller att utföra brott som anges i 6 a eller 9 a §, döms för förberedelse till sådant brott till böter eller fängelse i högst två år, om han eller hon inte gjort sig skyldig till fullbordat brott.

4 kap. 11 §

4 Hemfridsbrott eller olaga intrång som inte är grovt, kränkande fotografering eller förberedelse till sådant brott, olovlig avlyssning som inte förövats på allmän plats eller förberedelse till sådant brott, ofredande som inte förövats på allmän plats eller intrång i förvar får åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Detsamma gäller olaga tvång genom hot att åtala eller ange annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande samt försök eller förberedelse till sådant brott.

SFS 2013:366

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKClara Ahlqvist(Justitiedepartementet)
Prop. 2012/13:69, bet. 2012/13:JuU21, rskr. 2012/13:250.
Senaste lydelse 2011:485.
Senaste lydelse 1975:239.
Senaste lydelse 1975:239.