Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:974 Utkom från trycket den 6 december 2013Lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud;utfärdad den 28 november 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:186, bet. 2013/14:JuU6, rskr. 2013/14:68. föreskrivs att 1 a § i lagen (1988:688) om kontaktförbud ska ha följande lydelse.1 a §1 a § Senaste lydelse 2011:487. Kontaktförbud enligt 1 § får avse också förbud att uppehålla sig i en bostad som brukas gemensamt med annan, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot en sammanboendes liv, hälsa, frihet eller frid (kontaktförbud avseende gemensam bostad).Kontaktförbud avseende gemensam bostad får meddelas endast omskälen för ett sådant förbud väger väsentligt tyngre än det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses gälla, ochden som förbudet avses skydda förbinder sig att medverka till att den mot vilken förbudet avses gälla i rimlig utsträckning får tillgång till sina personliga tillhörigheter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKMattias Larsson(Justitiedepartementet)