Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2

dels att 9 kap. 6 a och 7 a §§ ska upphöra att gälla,

dels att 9 kap. 11 § ska ha följande lydelse.

9 kap.

9 kap. 11 §

3 För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, utpressning, ocker eller grovt häleri och för stämpling till grovt häleri döms det till ansvar enligt 23 kap. Bestämmelserna i 23 kap. 3 § ska dock inte gälla i fråga om försök till utpressning.
Såsom för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri döms den som för att bedra försäkringsgivare eller annars med bedrägligt uppsåt skadar sig eller annan till person eller egendom. Detsamma ska gälla, om någon med samma uppsåt försöker åstadkomma sådan skada. Har han eller hon innan skadan uppstått frivilligt avstått från att fullfölja gärningen, ska han eller hon inte dömas till ansvar.

SFS 2014:308

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKMari-Ann Roos(Justitiedepartementet)
Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253.
Senaste lydelse av

9 kap. 6 a § 1999:164

9 kap. 7 a § 1999:164.

Senaste lydelse 2001:780.