Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2014:302) om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 10 § brottsbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2014:302) om ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 10 §

För försök, förberedelse eller stämpling till människorov, människohandel eller olaga frihetsberövande och för underlåtenhet att avslöja ett sådant brott döms det till ansvar enligt 23 kap. Detsamma gäller för försök eller förberedelse till olaga tvång som är grovt, äktenskapstvång, dataintrång som om det fullbordats inte skulle ha varit att anse som ringa, eller grovt dataintrång.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKViveca Lång(Justitiedepartementet)
Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263.