Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:436 Utkom från trycket den 13 juni 2014Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet;utfärdad den 5 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:212, bet. 2013/14:JuU39, rskr. 2013/14:289. föreskrivs att 2 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet ska ha följande lydelse.2 §2 §Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lagmord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta, om syftet med gärningen är att injaga skräck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller en internationell organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,sådan brottslighet som avses ia) artikel 1 i den internationella konventionen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan,b) artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärnämne,c) artikel 2 i den internationella konventionen den 15 december 1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister, ochd) artikel 2 i den internationella konventionen den 13 april 2005 för bekämpande av nukleär terrorism,mord, dråp, misshandel, grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om sådana brott, om gärningen utförs mot sådana internationellt skyddade personer som avses i konventionen den 14 december 1973 om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personer, samtbrott enligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKGunilla Berglund(Justitiedepartementet)