Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:620 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i lagen (1988:688) om kontaktförbud;utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att 9, 12 a och 13 a §§ lagen (1998:688) om kontaktförbud ska ha följande lydelse.9 §9 § Senaste lydelse 2011:487. För utredning av frågor om kontaktförbud får åklagaren anlita biträde av Polismyndigheten.I fråga om utredningen gäller i tillämpliga delar 23 kap. 4, 6, 7 och 9–12 §§ rättegångsbalken. Vid tillämpningen av 4 och 11 §§ ska bestämmelserna om den som är misstänkt i stället avse den mot vilken förbudet avses gälla.12 a §12 a § Senaste lydelse 2011:487. Ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning ska, utöver vad som anges i 12 §, angenär den elektroniska övervakningen ska inledas och hur det ska ske,vad den mot vilken förbudet gäller är skyldig att göra för att medverka till att övervakningen kommer till stånd och kan fortgå, ochvilken påföljd som hindrande av elektronisk övervakning enligt 25 § kan medföra.13 a §13 a § Senaste lydelse 2011:487. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs. När ett beslut om kontaktförbud avseende gemensam bostad har meddelats får en polisman avlägsna den mot vilken förbudet gäller från bostaden.När ett beslut om särskilt utvidgat kontaktförbud med villkor om elektronisk övervakning har meddelats, är Polismyndigheten ansvarig för verkställigheten av den elektroniska övervakningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarBEATRICE ASKViveca Lång(Justitiedepartementet)