Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:644 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder;utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att i 5 kap. 4 §, 6 kap. 1 § samt 7 kap. 1 och 2 §§ lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ordet ”polismyndigheten” ska bytas ut mot ”Polismyndigheten”.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarBEATRICE ASKKarin Walberg(Justitiedepartementet)