Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:677 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling;utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att i 21 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling orden ”en polismyndighet” ska bytas ut mot ”Polismyndigheten”.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)