Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:52 Utkom från trycket den 3 mars 2015Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall;utfärdad den 19 februari 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:254, bet. 2014/15:JuU6, rskr. 2014/15:101. föreskrivs i fråga om lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall dels att de två rubrikerna närmast efter 7 § ska utgå, dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå, dels att rubrikerna närmast före de genom lag (2009:73) upphävda 10–22 §§ ska utgå.Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.På regeringens vägnarKRISTINA PERSSONMari-Ann Roos(Justitiedepartementet)