Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

dels att de två rubrikerna närmast efter 7 § ska utgå,

dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå,

dels att rubrikerna närmast före de genom lag (2009:73) upphävda 10–22 §§ ska utgå.


SFS 2015:52

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.
På regeringens vägnarKRISTINA PERSSONMari-Ann Roos(Justitiedepartementet)
Prop. 2013/14:254, bet. 2014/15:JuU6, rskr. 2014/15:101.