Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 14 kap. 7 § brottsbalken ska ha följande lydelse.

14 kap.

14 kap. 7 §

3 Den som anskaffar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar eller tar annan liknande befattning med falsk sedel eller falskt mynt som avses i 6 §, med uppsåt att det förfalskade ska prånglas ut, döms för olovlig befattning med falska pengar till fängelse i högst två år.
Är brottet ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är brottet grovt, döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

SFS 2016:348

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMarie Skåninger(Justitiedepartementet)
Prop. 2015/16:83, bet. 2015/16:JuU14, rskr. 2015/16:181.
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/62/EU av den 15 maj 2014 om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättande av rådets rambeslut 2000/383/RIF, i den ursprungliga lydelsen.
Senaste lydelse 2013:425.