Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 4 kap. 4 b och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 6 b §, av följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 4 b §

2 Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör
 • 1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,
 • 2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
 • 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
 • 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
 • 5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
 • 6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,
 • 7. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
 • 8. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
 • 9. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
 • 10. åverkan enligt 12 kap. 2 § första stycket, eller
 • 11. överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud
 • döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.

4 kap. 6 b §

Den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne, döms för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år.

4 kap. 11 §

3 Hemfridsbrott eller olaga intrång som inte är grovt, kränkande fotografering eller förberedelse till sådant brott, olovlig identitetsanvändning, ofredande som inte förövats på allmän plats, intrång i förvar, olovlig avlyssning som inte förövats på allmän plats eller förberedelse till sådant brott får åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt. Detsamma gäller olaga tvång genom hot att åtala eller ange annan för brott eller att om annan lämna menligt meddelande samt försök eller förberedelse till sådant brott.

SFS 2016:485

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONViveca Lång(Justitiedepartementet)
Prop. 2015/16:150, bet. 2015/16:JuU29, rskr. 2015/16:240.
Senaste lydelse 2013:366.
Senaste lydelse 2013:366.