Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § skattebrottslagen (1971:69) ska ha följande lydelse.

11 §

2 För förberedelse eller stämpling till grovt skattebrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

SFS 2016:511

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONLena Gustafson(Finansdepartementet)
Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.
Senaste lydelse 2011:513.