Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:912) om rapportering av statistik om beslut om frysning och förverkande i Europeiska unionen

Utkom från trycket den 25 oktober 2016
utfärdad den 6 oktober 2016.

1 §

I denna förordning finns bestämmelser för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU av den 3 april 2014 om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen.

2 §

Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket ska till Europeiska kommissionen lämna de statistikuppgifter och andra uppgifter som avses i artikel 11.1 och 11.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU, i den ursprungliga lydelsen, och som finns tillgängliga hos respektive myndighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:912

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2016.