Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall2 ska ha följande lydelse.

4 §

3 Talan om förbud enligt 3 § förs av allmän åklagare vid tingsrätt. Angående utredningen och förfarandet i sådana mål ska, om inte annat föreskrivs i denna lag, i tillämpliga delar gälla vad som i allmänhet är föreskrivet om mål som rör allmänt åtal för brott för vilket är stadgat fängelse i högst ett år.
Talan mot en advokat får väckas endast efter hörande av Sveriges advokatsamfund. Talan mot en godkänd eller auktoriserad revisor får väckas endast efter hörande av Revisorsinspektionen.
Bestämmelserna i 24 och 25 kap. rättegångsbalken ska inte tillämpas vid förbudstalan.
Talan om förbud ska väckas inom fem år från det att brottet begicks.

SFS 2016:1334

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJenny Kvarnholt(Justitiedepartementet)
Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.
Senaste lydelse av lagens rubrik 2001:367.
Senaste lydelse 1995:535.