Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:127 Utkom från trycket den 7 mars 2017Lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen;utfärdad den 23 februari 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149. föreskrivs att 2 kap. 12 § och 3 kap. 20 § lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen ska ha följande lydelse.2 kap.12 §12 §Kriminalvården ska se till att den dömde transporteras till den medlemsstat där påföljden ska verkställas. Vid en sådan transport tillämpas följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):4 kap. 4 § om kroppsvisitation,4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndigheten.Om det är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras, får Polismyndigheten hålla den dömde i förvar, dock längst under 48 timmar.3 kap.20 §20 §Kriminalvården ska ansvara för transporten av den dömde i Sverige. Vid en sådan transport tillämpas följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):4 kap. 4 § om kroppsvisitation,4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndigheten.Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.På regeringens vägnarANDERS YGEMANUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)