Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:128 Utkom från trycket den 7 mars 2017Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder;utfärdad den 23 februari 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149. föreskrivs att det i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska införas en ny paragraf, 7 kap. 3 §, och närmast före 7 kap. 3 § en ny rubrik av följande lydelse.7 kap. Transport i Sverige3 §3 §Om en svensk myndighet har utfärdat en nordisk arresteringsorder och den andra staten har beslutat om överlämnande till Sverige, ska Polismyndigheten ansvara för transporten i Sverige.Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.På regeringens vägnarANDERS YGEMANUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)