Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:138 Utkom från trycket den 7 mars 2017Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;utfärdad den 23 februari 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149. föreskrivs att det i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ska införas en ny paragraf, 40 a §, av följande lydelse.40 a §40 a §Om en frihetsberövande påföljd ska verkställas utomlands, ska Kriminalvården se till att den dömde förs till den stat där påföljden ska verkställas.Om en frihetsberövande påföljd som har meddelats utomlands ska verkställas i Sverige, ska Kriminalvården ansvara för transporten av den dömde i Sverige.Vid transporter enligt första och andra styckena tillämpas följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):4 kap. 4 § om kroppsvisitation,4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndigheten.Om det är nödvändigt för att en transport enligt första stycket ska kunna genomföras, får den dömde hållas i förvar av Polismyndigheten, dock längst under 48 timmar.Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.På regeringens vägnarANDERS YGEMANUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)